1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tento reklamačný poriadok upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri vykonávaní  záručných a pozáručných opráv.

1.2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, výrobky a služby (ďalej len produkty), zakúpené v spoločnosti BATTEX Slovakia, s.r.o., a ktorého reklamácia je v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

1.3. Základnou podmienkou pre uplatnenie reklamácie je predloženie dokladu o zaplatení produktu, tj. faktúry alebo pokladničného bloku, ktoré slúžia súčasne  ako záručný doklad.

1.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady uzatvorené v dobe platnosti tohto reklamačného poriadku, pokiaľ nie sú zmluvne dohodnuté iné záručné podmienky.

2. Nárok na uplatnenie záruky

2.1. Kupujúci má právo uplatniť záruku len na produkty, ktoré vykazujú závady produktu, vzťahuje sa naň  záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

2.2. Kupujúci je povinný zaistiť kontrolu produktov čo najskôr po ich prevzatí. Pokiaľ tak nespraví, môže si uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, iba keď preukáže, že tieto závady mali produkty už v dobe ich prevzatia.

2.3. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledovných prípadoch:

2.3.1. stratou dokladov podľa bodu 1.3.

2.3.2. skončila u reklamovaného produktu dňom prevzatia do opravy záruční doba.

2.3.3. porušením ochranných či záručných pečatí a samolepiek, pokiaľ na produktoch sú.

2.3.4. mechanickým poškodením produktov.

2.3.5. elektrickým poškodením ( spálené súčiastky alebo plošné spoje) spôsobené vonkajším skratom či iným nevhodným zaobchádzaním s produktom.

2.3.6. poškodením produktov pri preprave (tieto škody je nutné riešiť priamo s dopravcom).

2.3.7. používaním produktov v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi účelu použitia.

2.3.8. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o produkty.

2.3.9. produkty boli poškodené nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii a normách alebo všeobecnými zásadami, namerané napätie pre preberaní

            reklamácie nesmie byť pri NiCd a NiMH akumulátoroch nižšie ako 0,9V/článok, pri Li-Ion akumulátoroch nižšie ako 2,5V/článok a pri SLA a štartovacích akumulátoroch nižšie ako1,7V/článok.

2.3.10. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov.

2.3.11. zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej STN.

2.3.12. produkt bol poškodený živlami (vyššou mocou).

2.4. Kupujúci nemá právo uplatniť si záruku na závady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upovedomený, alebo s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.

2.5. Predávajúci, v zmysle platných zákonov, si vyhradzuje právo nahradiť vadné a neopraviteľné produkty za iné, obdobné so zrovnateľnými technickými parametrami.

3. Uplatnenie záruky

3.1. Predávajúci, v zmysle platných zákonov, poskytuje na produkty záruku 24 mesiacov, ak nie je pre konkrétne prípady stanovená záruka iná, alebo sa neriadi konkrétny prípad danými normami nebo TPTE.

3.2. Záruka na životnosť akumulátorov sa riadi príslušnou platnou normou alebo TPTE pre daný typ akumulátora. Pokiaľ zákazník nie je schopný preukázať počet nabíjacích a vybíjacích cyklov, riadi sa záruka podľa nasledujúcej tabuľky predpokladaného opotrebovania akumulátorov:

Typ akumulátoru                     Minimálna kapacita v [%] k menovitej kapacite

                              nový akumulátor       po 6 mes.      po 12 mes.     po 18 mes.     po 24 mes.

NiCd L a  LT                 > 95%                      > 90%             > 70%              > 40%             > 20%

M a MT                           > 95%                      > 90%             > 70%              > 45%             > 30%

H a HT                           > 95%                      > 90%             > 70%              > 50%             > 40%

X a XT                             > 95%                     > 85%             > 60%              > 30%             > 15%

NiMH valcové                > 95%                     > 90%             > 70%              > 50%             > 40%

 prizmatické                  > 95%                      > 90%             > 65%              > 45%             > 30%

Li-Ion valcové               > 95%                      > 90%             > 70%              > 40%             > 20%

 prizmatické                  > 95%                      > 85%             > 65%              > 30%             > 15%

3.3. Plnenie záručnej doby začína dňom vystavenia faktúry a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol produkt v záručnej oprave. 

3.4. V prípade výmeny produktu za nový sa prípadné ďalšie reklamácie uplatňujú na základe pôvodnej faktúra alebo pokladničného bloku.

4. Cenník opráv

4.1. Právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

4.2. V prípade neoprávnenej reklamácie sú zákazníkovi zaúčtované všetky náklady spojené s testovaním a opravou produktu a jeho dopravou späť k zákazníkovi.

4.3. Pri mimozáručných opravách je účtovaná sadzba vo výške 10,- EUR + cena vymenených dielov.

5. Spôsob prevedenia reklamácie

5.1. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje iba k popisu závady uvedenej zákazníkom. Zákazník je povinný popísať závadu čo najvýstižnejšie.

5.2. Firma BATTEX Slovakia, s.r.o. bude zákazníkovi účtovať sadzbu za prácu v prípade, že popis závady bude nedostatočný alebo zavádzajúci. Testované budú iba funkcie uvedené v popise závady.

5.3. Pri akumulátoroch alebo akumulátorových zostavách je nutné  uviesť, či sa jedná o závadu:

5.3.1. mechanickú, alebo

5.3.2. elektrickú (nízke napätie, neodpovedajúca kapacita, nedá sa nabíjať, prehrievanie akumulátora pri nabíjaní a pod.), kde je treba navyše uviesť:

5.3.2.1. spôsob používania (nabíjacie a vybíjacie prúdy, popr. typ zariadenia, v ktorom akumulátor pracuje)

5.3.2.2. typ nabíjače alebo spôsob nabíjania

5.4. Pri reklamácií nabíjačov je treba uviesť typ akumulátora, pri ktorom nabíjač vykazuje nefunkčnosť.

5.5. Pokiaľ je  závada odstrániteľná, bude reklamácia riešená nasledovným spôsobom:

5.5.1. firma BATTEX Slovakia, s.r.o. vadu odstráni a to bez zbytočného odkladu, alebo

5.5.2. firma BATTEX Slovakia, s.r.o. vadný produkt vymení za produkt bez vady (závisí to iba na rozhodnutí predávajúceho) kupujúci sa nemôže takého riešenia svojej reklamácie právom domáhať.

5.6. Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá zabraňuje tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný ako vec bez vady, predávajúci vyrieši reklamáciu:

5.6.1. výmenou produktu za produkt iný, funkčný, rovnakých alebo lepších parametrov 

5.6.2. v prípade, že nemôže predávajúci previesť výmenu produktu za iný, uzatvorí reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.  

5.7. V prípade produktu vadného ihneď po dodaní, pokiaľ je reklamácia uplatnená do 5 dní od dodania, vybaví predávajúci reklamáciu okamžitou výmenou produktu za produkt nový.

5.8. Reklamácie sa vykonávajú výhradne vo firme BATTEX Slovakia, s.r.o.,  nie u zákazníka. Výnimku tvoria špeciálne obchodné prípady a výrobky, pri ktorých je zmluvne zaisťovaný servis priamo u zákazníka.

5.9. Všetky informácie o priebehu reklamačného konania Vám oznámi na základe čísla reklamačného protokolu pracovník obchodného oddelenia.

5.10. Reklamované produkty zaslané zákazníkom na náklady firmy BATTEX Slovakia, s.r.o. (dobierka) nebudú prijaté.

5.11. Ak zistí firma BATTEX Slovakia, s.r.o., že príčinou problémov nie je reklamovaný produkt, ale používané zariadenie, bude zákazníkovi účtovaná práca spojená s nápravou tohto stavu.

5.12. Okamžitá výmena produktu je daná jeho fyzickým stavom na sklade. Vo výnimočných prípadoch, pokiaľ to kapacity firmy BATTEX Slovakia, s.r.o. dovolia, je možné počas doby opravy zapožičať (oproti finančnej zálohe a za úplatu) za produkt v oprave náhradu.

6. Rozsah platnosti

6.1.  Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.1.2012.