1) Firma BATTEX Slovakia, s.r.o. dodáva svojim zákazníkom tovar, služby a práce v rozsahu, ktorý vychádza z ponuky, uverejnenej v platnom katalógu a zverejnené na internete ( www.battex.sk ), podľa katalógových, akciových, alebo individuálnych ponúk. Zákazníci môžu objednávať tovar elektronickou poštou, písomne poštou alebo faxom alebo pri osobnej návšteve v predajni. V objednávke musí zákazník presne špecifikovať typ a množstvo tovaru alebo služieb podľa platného katalógu alebo ponuky BATTEX Slovakia, s.r.o. Objednávka tovaru, ktorý nie je uvedený v katalógu je preskúmaná pracovníkom obchodného oddelenia a zákazník je vyrozumený  o jej výsledku.

2) Zákazník (okrem zákazníkov pri maloobchodnom predaji) je povinný pri objednaní tovaru uviesť svoju presnú adresu pre zasielanie korešpondencie a rovnako pre príjem tovaru. Zákazník je ďalej povinný uvádzať presný názov firmy, IČO, DIČ, e-mail, meno a funkciu, telefónne a faxové číslo a bankové spojenie. BATTEX Slovakia, s.r.o. eviduje svojich zákazníkov podľa zákazníckeho čísla. Prevzatie objednávky presahujúcej čiastku 1.500,- EUR je zákazníkovi automaticky potvrdené, rovnako tak všetky zákazky, pri ktorých si to zákazník vyžiada. 

3) Zákazku je možné zrušiť iba písomnou formou. Pokiaľ je tovar, určený k splneniu zákazky už objednaný, vyhradzuje si BATTEX Slovakia, s.r.o. právo účtovať zmluvnú pokutu za zrušenie zákazky vo výške min. 35% ceny zákazky. 

4) Firma BATTEX Slovakia, s.r.o. dodáva často frekventovaný tovar a výrobky naraz a úplne, zvyčajne do 5-tich pracovných dní, pokiaľ nie je stanovené inak. 

5) Úhrada za tovar  alebo  služby je uhrádzaná pri prevzatí tovaru v hotovosti, alebo bezhotovostným spôsobom, t.j. medzibankovým prevodom. Pravidelným a spoľahlivým zákazníkom bežne poskytujeme dodávateľské financovanie nami dodaného tovaru alebo služieb s termínom splatnosti faktúr podľa dohody. Pri nedodržaní termínu splatnosti si BATTEX Slovakia, s.r.o. vyhradzuje právo účtovať zmluvnú pokutu za oneskorenú platbu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. BATTEX Slovakia, s.r.o. nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči zákazníkovi alebo tretím osobám za následky, spojené s oneskorením dodávok z dôvodu nedodržania požadovaného termínu úhrady predošlých faktúr. 

6) Ako doklad o  platbe slúži pripísanie celej čiastky na účet firmy BATTEX Slovakia, s.r.o. alebo doklad, že peniaze boli odpísané z účtu zákazníka v prospech firmy BATTEX Slovakia, s.r.o.. Ako doklad k vykonanej platbe nemôže slúžiť iba bankou potvrdený príkaz k úhrade. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom BATTEX Slovakia, s.r.o.. 

7) Pri nových zákazníkoch a v niektorých ďalších prípadoch si BATTEX Slovakia, s.r.o. vyhradzuje právo platby za zákazku vopred (zálohová faktúra). Plnenie väčších dodávok je zvyčajne riešené pomocou obchodnej zmluvy so špecifickými zmluvnými podmienkami. 

8) BATTEX Slovakia, s.r.o. zásadne  nedodáva tovar pochybného pôvodu, druhej akosti alebo po  záručnej dobe. 

9) Pri reklamácii sa postupuje podľa platného reklamačného poriadku, ktorý je prístupný na webových stránkach spoločnosti ( www.battex.sk ) a na obchodnom oddelení spoločnosti. Reklamovaný tovar musí byť  do firmy BATTEX Slovakia, s.r.o. doručený bezodplatne a kompletný. V opačnom prípade sa tovar neprijíma. K tovaru musí byť priložený predajný doklad, alebo jeho kópia a uvedený presný popis reklamovanej závady. Všetky sporné otázky budú riešené v sídle predávajúceho, podľa možností dohodou.

10) Za oprávnene reklamovaný tovar je poskytovaná náhrada alebo formou opravy, dodaním nového tovaru alebo finančnou náhradou, ak nie je iná možnosť. Pri zjavnom poškodení obalu zásielky odporúčame zásielku od dopravcu neprevziať, lebo zodpovednosť za škody pri transporte nesie prepravca, u ktorého musia byť škody neodkladne reklamované. Náklady za neoprávnené reklamácie znáša zákazník.

11) Riadne objednaný, nepoužitý tovar je možné vrátiť najneskôr do 14 dní po obdržaní zásielky a za predpokladu, že tovar sa vráti nepoužitý a nepoškodený. Kúpna cena Vám bude vrátená prevodom na Váš bankový účet do 14 dní odo dňa doručenia tovaru (alebo preukázania že ste nám tovar odoslali) a doručením formulára na odstúpenie od zmluvy. 

12) Objednaním tovaru z nášho internetového obchodu zároveň objednávateľ potvrdzuje príjem emailov od spoločnosti BATTEX Slovakia, s.r.o. s cieľom zistiť spokojnosť klienta so zakúpeným tovarom. Emaily budú posielané nepravidelne, s maximálnou periodicitou 1x mesačne a adresát emailu bude mať vždy k dispozícii možnosť zrušiť ich zasielanie.

13) Vystavením objednávky zákazníkom alebo podpisom obchodnej zmluvy na dodávku tovaru od firmy BATTEX Slovakia, s.r.o., vyslovuje zákazník svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Výhrady k týmto podmienkam je nutné uviesť jasne a zreteľne a vopred ich s firmou BATTEX Slovakia, s.r.o. prerokovať.

14) Alternatívny spôsob riešenia sporov

 • Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: battex@battex.sk.
 • Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe § 24 ods. 1 písm. a) Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 • Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke:
  https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

            Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 • Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
 • Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  – ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa  doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal
  – ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim
  – ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €
  – ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o     vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné
  – ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia
 • Ak má Kupujúci dojem, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva je zároveň oprávnený podať na Predávajúceho sťažnosť prostredníctvom online formulára na podanie sťažnosti, tzv. platformy RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorý je dostupný n odkaze: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 • Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

15)  Záverečné ustanovenia:

 • Tieto OP a všetky kúpne zmluvy uzatvorené na ich základe sa spravujú platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • V prípade sporov vzniknutých z právnych vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim je oprávnený konať a rozhodovať vecne a miestne príslušný súd.
 • Ak bude ktorékoľvek ustanovenie týchto OP neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, nespôsobuje to neplatnosť, neúčinnosť ani nevymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto OP.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto OP. Zmena účinnosti OP nastáva momentom ich zverejnenia na Webovej stránke. Takto zmenené OP sa nevzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené pred nadobudnutím ich účinnosti.
 • Tieto OP nadobúdajú účinnosť dňa 25.4.2019.